Mục: Visa Áo

Visa du lịch Áo

HỒ SƠ XIN VISA ĐI DU LỊCH ÁO BAO GỒM: Đơn xin cấp thi ̣ thực đã được khai đầy đủ bằng CHỮ IN hoặc máy chữ và có chữ ký của người đặt đơn (phải có chữ ký tại trang 2 và trang 3) Hai (02) ảnh màu mới nhất của người đặt đơn