Mục: Visa Romania

Xin visa đi Romania

HỒ SƠ NGƯỜI MỜI CẦN CHUẨN BỊ – Thư mời cá nhân với nội dung nêu rõ một số thông tin sau: thông tin về người mời và người được mời, thông tin về thời gian và mục đích chuyến đi đồng thời cũng nêu rõ thông tin về chi phí chuyến đi ai sẽ