Mục: Visa Argentina

Visa ARGENTINA

– Hộ chiếu gốc: Còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh + phô tô các trang hộ chiếu trừ trang trắng – 02 Ảnh 46: Chụp nền phông trắng 6 tháng gần nhất – Thư mời: Thư mời gốc của công ty mời nêu rõ mục đích và thời gian của chuyến