Mục: Visa Mexico

Hồ sơ visa công tác Mexico

HỒ SƠ XIN VISA ĐI CÔNG TÁC MEXICO BAO GỒM: 1. Đơn xin cấp thi ̣thực đã được khai đầy đủ bằng chữ in hoặc máy chữ và có chữ ký của người đặt đơn (phải có chữ ký tại trang 2 và trang 3) 2. Hai (02) ảnh màu mới nhất của người đặt